Centrum Zdrowia LD-MED
Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Tryb. Poniedziałek - Piątek 08:00-18:00 44 30 70 325 Tel. Kom.: 731 240 666

GABINET PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO – RODZINNA UDZIELA ŚWIADCZEŃ W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ).

Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna reprezentuje interesy osób: zdrowych, chorych oraz niepełnosprawnych.
Do zadań pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, świadczonych w ramach POZ należy zapobieganie, leczenie i rehabilitacja osób przebywających w ich środowisku domowym.

Nasze pielęgniarki

Dorota Chycka – pielęgniarka  środowiskowa

Agnieszka Górska – licencjonowana pielęgniarka. Pielęgniarka środowiskowa
Gabriela Niedzielska – licencjonowana położna środowiskowo – rodzinna
Dagmara Szamburska - położna
Zadania pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej:

samodzielne planowanie i realizacja całościowej opieki pielęgniarskiej w domu chorego,
edukacja zdrowotna pacjenta i członków rodziny a w szczególności:
promocja zdrowia i zdrowego trybu życia
zapobieganie chorobom
leczenie chorób oraz zapobieganie ich zaostrzeniom i nawrotom
radzenia sobie w codziennym życiu z chorobą
realizowanie świadczeń pielęgniarskich w domu chorego, których zakres jest określony zleceniem lekarskim (pobieranie krwi, wykonywanie iniekcji, wykonanie opatrunków)
wspieranie rodziny w organizowaniu środowiska domowego dla pacjenta obłożnie chorego,
pomaganie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz jej członków,
inicjowanie, przygotowanie i aktywizowanie pacjentów do samo opieki.
zapewnianie profesjonalnej opieki nad osobami przewlekle chorymi, leczonymi w domu, przygotowanymi do leczenia szpitalnego oraz po hospitalizacji,
pomoc w rehabilitacji i usprawnianiu ruchowym,
wspieranie rodziny w opiece nad osobą w stanie terminalnym

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

I. Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

1. wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych
2. wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie
3. wizytę patronażową
4. wizytę profilaktyczną

II. Warunki realizacji wizyt patronażowych:

0-4 doba życia:

1. W przypadku porodu fizjologicznego prowadzonego samodzielnie przez położną – badanie przedmiotowe dziecka, z uwzględnieniem oceny stanu ogólnego bezpośrednio po urodzeniu według skali Apgar.
2. Wprowadzenie postępowania umożliwiającego tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią.
3. Wykonanie pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.
4. profilaktyka zakażeń przedniego odcinka oka.

1-6 tydzień (wizyty patronażowe położnej, co najmniej 4):

1. Opieka nad noworodkiem lub niemowlęciem, w tym:
– obserwacja i ocena rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów
– ocena odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia
– wykrywanie objawów patologicznych
– ocena relacji rodziny z noworodkiem
2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samoopieki.
3. Promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców.
4. Identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie.
5. Formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań.
Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.